۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse افقيافقي
معرفي دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي اعضاء</span>معرفي اعضاء
مديرمركز
معرفي كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مسابقات</span>مسابقات
نتايج اوليه داوري مسابقه جشنواره ايده برتر سال 91
نتايج داوري مسابقه جشنواره ايده برتر سال 92
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين‌نامه‌ها، فرم‌ها</span>آيين‌نامه‌ها، فرم‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين‌نامه‌ها</span>آيين‌نامه‌ها
آيين نامه ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه بنياد نخبگان
آئين نامه شرايط مورد نياز جشنواره ها براي حمايت بنياد ملي نخبگان از برگزيدگان آنها
آئين نامه شناسايي برگزيدگان هنري كشور
آيين نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشي-پژوهشي-نوآوري
آيين نامه پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني
آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري
آيين نامه اعطاي جايزه علمي شهيدچمران(پسادكتري)
آيين‌نامه اعطاي تسهيلات و جايزه علمي علامه طباطبائي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شيوه‌نامه‌ها</span>شيوه‌نامه‌ها
شيوه نامه تعيين موسسات نخبه پذير و نخبه پرور
شيونامه اعتبار پ‍ژوهشي مرحوم دكتر آشتياني ويژه پژوهشگران جوان
شيونامه اعطاي پژوهانه به دانشجويان استعداد برتر
شيونامه تسهيلات شهيد تهراني مقدم
شيوه نامه اعطاي بورس داخل شهيد احدي
شيوه نامه نحوه هزينه كرد موسسات نخبه پرور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌ها</span>فرم‌ها
فرم 1. پيشنهاديه طرح دفتر پژوهشگران جوان
فرم 2. داوري پيشنهاديه طرح
فرم3. داوري گزارش طرح پيشنهادي
فرم6. صورتجلسه هزينه طرح‌هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل‌ها</span>دستورالعمل‌ها
دستورالعمل اجرايي طرح پژوهشي دفتر
دستوالعمل اجرايي اعطاي جايزه علمي شهيدچمران(پسادكتري)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همايش‌ها</span>همايش‌ها
اولين همايش دانشجويان نخبه
دومين همايش دانشجويان نخبه
سومين همايش دانشجويان نخبه
چهارمين همايش دانشجويان نخبه
پنجمين همايش دانشجويان نخبه
ششمين همايش دانشجويان نخبه
هفتمين همايش دانشجويان نخبه
هشنمين همايش دانشجويان نخبه
نهمين همايش دانشجويان نخبه
دهمين همايش دانشجويان نخبه
همايش برگزيدگان ايده برتر و پژوهش‌هاي دانشجويي
اطلاعيه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينكهاي مفيد</span>لينكهاي مفيد
بنياد ملي نخبگان
بنياد نخبگان اصفهان
سومين جشنواره ملي تحقيق و توسعه
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشوردانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مركزي
تلفن: 37932687 - 37932006 - 37932007
 
Powered by DorsaPortal